State Conveners


Sandeep Jain

Himachal Pradesh

Avey Gupta

Jammu & Kashmir

Sudhanshu Gupta

Madhya Pradesh

Atul Kulkarni

Maharashtra

Anoop Gupta

Punjab

Sunil Kothari

Rajasthan

A.Suresh Anand

Tamilnadu & Pondicherry

Nitin Bhargava

Uttar Pradesh

Dayanand Chandola

Uttarakhand