State ConvenersSatyajit Singh

Patna , Bihar

N Sriram

Panji, Goa

Smital Pandit

Ahmedabad , Gujarat

Sandeep Jain

Baddi , Himachal Pradesh

Samartha Raghava Nagabhushanam

Bengaluru, Karnataka

K. Balachandran Nair

Kochi, Kerala

Atul Kulkarni

Mumbai , Maharashtra

A.Suresh Anand

Chennai (Tamilnadu) & Pondicherry

Anoop Gupta

Punjab

Sunil Kothari

Rajasthan

Kalyan Bose

Kolkata, West Bengal