People of Indian Origin Chamber of Commerce and Industry (PIOCCI)

info@piocci.org | +91 9717937000
JOIN US

State Conveners

State Name
Assam Rajeev Aggarwal
Bihar Satyajit Singh
Goa N Sriram
Gujarat Mukesh Shah
Gujarat Smital Pandit
Haryana Madan Jindal
Himachal Pradesh Pankaj Mittal
Himachal Pradesh Sandeep Jain
Jammu & Kashmir Avey Gupta
Karnataka Saju Bhaskar
Karnataka Samartha Raghava Nagabhushanam
Kerala K. Balachandran Nair
Madhya Pradesh Sudhanshu Gupta
Maharashtra Pardeep Sridharn
Maharashtra Shashank Randev
Punjab Hargobind Tivari
Punjab Prasana Gupta
Punjab Shubhash Sharma
Rajasthan Jyoti Shukla
Rajasthan Tulsi Bhatia
Rajasthan Sunil Kothari
Tamil Nadu A.Suresh Anand
Uttar Pradesh Manish Khemka
Uttar Pradesh Nitin Bhargava
Uttrakhand Dayanand Chandola